نشریۀ «مطالعات میان‌رشته‌‌ای معماری ایران» وابسته به دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه: فارسی با خلاصۀ انگلیسی

داوری: دو سر ناشناس

دسترسی آزاد به مقالات (Open Access)

پیرو قوانین کمیتۀ اخلاق در نشر (COPE)

مقالات دارای شناسۀ اختصاصی DOI

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، مهر 1401 

ابر واژگان