اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدمهدی اخوی‌یان

پژوهش هنر استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

akhavianusc.ac.ir

سردبیر

حسین کلانتری خلیل‌آباد

برنامه‌ریزی شهری استاد پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

kalantariacecr.ac.ir

مدیر اجرایی

علی مشهدی

معماری استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

ali.mashhadiusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا بمانیان

معماری استاد دانشگاه تربیت مدرس

bemanianmodares.ac.ir

حسین پرستش

عمران استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

parasteshusc.ac.ir

کامران ذکاوت

طراحی شهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

k-zekavatsbu.ac.ir

اسماعیل شیعه

شهرسازی استاد دانشگاه علم و صنعت

es_shiehiust.ac.ir

حمیدرضا صارمی

شهرسازی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

saremimodares.ac.ir

اسماعیل ضرغامی

معماری استاد دانشگاه شهید رجایی

zarghamisru.ac.ir

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

hashemiusc.ac.ir

علی یاران

معماری عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

yaran400yahoo.com