کلیدواژه‌ها = کاشی‌کاری
مقایسۀ تطبیقی کاشی‌کاری و کتیبه‌نگاری مساجد مشیرالملک و نصیرالملک

دوره 2، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 1-19

10.22133/isia.2023.381816.1039

سیده مریم مجتبوی؛ لادن نگهبان کاخکی؛ سید حسین مجتبوی