الگویی برای تحلیل جایگاه تزیینات در خانۀ سنتی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گذار از خانۀ سنتی به آپارتمان امروزی بر تمامی وجوه کیفی خانه در سطوح کالبد، عملکرد، ساختار، معنا و فرهنگ معیشت مؤثر بوده ‏است. تزیینات در کالبد خانه نیز دستخوش دگرگونی‌ شده است و امروزه به‌عنوان عاملی الحاقی و با هدف زیبایی ظاهری به اثر معماری افزوده می‏شود. این در حالی است که بنابر اصل پرهیز از بیهودگی و مردم‏واری در معماری سنتی، تزیینات علاوه‌بر جنبه‏های زیبایی‏شناسانه از قابلیت‏های عملکردی، ساختاری، معنایی و فرهنگی برخوردار است و در دو سطح درونی و بیرونی با زمینۀ خود ارتباط برقرار می‌کند. این ارتباط چندلایه، ضمن پرهیز از بیهودگی و تبدیل تزیینات به هنر کاربردی، بستری برای عدم فرسایش زمانی اثر فراهم می‏کند. بنابراین، لازم است مطالعات دقیق‏تری پیرامون این قابلیت‏های چندگانه و بازنگری در جایگاه تزیینات در معماری امروز صورت گیرد. هدف از این پژوهش طراحی الگویی برای تحلیل جایگاه تزیینات در خانۀ ایرانی است که به جستاری دقیق‏تر در سطوح گوناگون این مفهوم خواهد انجامید. پرسش اصلی این است که تزیینات، به‌منزلۀ نمود بیرونی، تحت تأثیر کدام مؤلفه‏های درونی است و چگونه قابلیت‏های چندگانۀ آن در سطوح گوناگون مکمل یکدیگرند؟ در این پژوهش کیفی، با روش استدلال منطقی و بر اساس مطالعات اسنادی، الگویی طراحی شده است که بنابر آن، تزیینات به‌منزلۀ یک نمود بیرونی زیبایی‏شناسانه، تحت تأثیر عوامل درونی متعددی قرار می‌گیرد، در سطوح عملکرد، ساختار، معنا و فرهنگ، قابلیت‏های درونی آن تشدید می‌شود و با چهار مؤلفۀ نوع ترکیب، ضرورت، ارتباط با حامل و حالت ارجاعی در سه مقیاس خرد (ارتباط با خود)، میانه (ارتباط با حامل) و کلان (ارتباط با بستر) کنترل‌شدنی است. ازاین‌رو این نگرش به تزیینات، ضمن حمایت از نمود بیرونی و زیبایی‏شناسانه، وجه محتوایی عمیق‏تری را منتقل می‏سازد، گذر زمان موجب فرسایش محتوایی اثر نمی‏شود بلکه ارزش روزافزون و جاودانگی آن را در پی دارد و این مهم یکی از عوامل اصلی موقتی‌نبودن اثر است.

کلیدواژه‌ها