کاربرد مدل‌های میانجی تعدیل‌شده در مطالعات محیط ـ رفتار ارائۀ مثالی پژوهشی در‌خصوص رابطۀ تراکم و تعاملات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهشگران حیطۀ معماری، مانند بسیاری از علوم دیگر، نیازمند آگاهی از معنای درست متغیرهای میانجی، تعدیل گر، مداخله ‏گر و رویه‏ ها و آزمون‏ های مربوط به آن ‏ها هستند. اگرچه فرایندهای تعدیل و میانجی به‏ منزلۀ دو تکنیک متداول برای پرداختن به سؤالات مربوط به زمان و دلیل ارتباط متغیرها به‏تن هایی مفیدند، اما ادغام آن‏ها در مدلی واحد محققان را قادر می‏ سازد تا روابط پیچیده ‏تر میان پدیده‏ ها را بررسی کنند. با وجود این در مقالات علمی‏ پژوهشی فارسی حوزۀ معماری، کمتر به کاربرد مدل‏ های میانجی تعدیل‏ شده توجه شده است. هدف از این پژوهش، بررسی و تشریح اساس تعدیل گری، میانجی گری و ادغام آن‏ ها در مدل ترکیبی میانجی گری تعدیل‏ شده است که برای محققان معماری و علاقه‏ مند به آزمون مدل‏ های پیچیده با روش مدل ‏یابی معادلات ساختاری مفید خواهد بود. در همین راستا، مثالی از کاربرد این مدل ترکیبی در حوزۀ مطالعات محیط-رفتار ارائه شده است. در این مثالِ پژوهشی، رابطۀ چهار متغیر تراکم ادراک ‏شده، احساس ازدحام درون خانه، قلمروپایی و تعاملات اجتماعی ساکنان مدنظر قرار گرفته و تمامی مراحل، از ارائۀ مدل مفهومی تا مدل برازش ‏شده، در نرم‏ افزار اسمارت پی‏ال‏اس توضیح داده شده است. این پژوهش، به‏ خوبی ضرورت توجه به هم ‏زمانی تأثیر متغیرهای گوناگون را در مطالعات محیط-رفتار نشان می‏دهد؛ موضوعی که، با توجه به اهمیت استفاده از رویکرد انسان‏ محور و طراحی برمبنای شناخت نحوۀ ادراک و ارزیابی افراد، در ادبیات علمی معاصر به توجه ویژۀ پژوهشگران نیاز خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها