تبیین معیارهای ساخت سرپناه‌های موقت در منطقۀ کویری با رویکرد حفاظت از ‌محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

ﻫﺪف از اﯾﻦ انجام ﭘﮋوﻫﺶ تبیین و توضیح معیارهای ساخت سرپناه‌های موقت در ‌منطقۀ کویری با رویکرد حفاظت از ‌محیط‌زیست، ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻼﻗۀ ﻓﻄﺮ‌ی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﻮمﮔﺮد‌ی و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮا‌ی ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. به این منظور، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ‌ی اﺻﻠﯽ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮا‌ی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ‌ی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ارائه شده است. ﺷﻨﺎﺧﺖ ساختار و اﻟﮕﻮ‌ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا‌ی ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ، در کنار به‌کارگیری ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. روش انجام پژوهش توصیفی‌تحلیلی است و بخشی از داده‌ها با مطالعات میدانی و ابزار پرسش‌نامه و مصاحبه و بخشی دیگر از داده‌های لازم، مانند چارچوب نظری و مفهومی پژوهش، اسناد و مدارک و سرشماری با روش کتابخانه‌ای به‌دست آمده است. جامعۀ آمار‌ی پژوهش متشکل‌ از راهنمایان تور و طبیعت‌گردانی است که تجربۀ بیش از دو سال طبیعت‌گردی در کویر را دارند و این زمان مناسبی برای اطلاع از تمامی جوانب طبیعت‌گردی برای راهنمایان تور است. حجم‌ نمونه‌ در بخش‌ تحلیل سلسله‌مراتبی فازی‌ شامل‌ سی نفر از خبرگان این حوزه است‌. نتایج نشان می‌دهد که مصالح سازگار با ‌محیط‌زیست بیشترین تأثیر را در انرژی و ‌محیط‌زیست می‌گذارد و پس از آن، آسایش اقلیمی در محیط داخلی است که بیشترین تأثیرگذاری را در انرژی و شادابی طبیعت‌گردان دارد. سومین عامل تأثیرگذار محل ساخت‌وساز بدون تخریب بوم‌سازگان (اکوسیستم) درنظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


حسینی سبزواری، سید آرش  (1400). طراحی اسکان موقت چندمنظوره پس از زلزله منطقۀ 5 اصفهان (مورد مطالعاتی کوه صفه). پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ معماری و شهرسازی. دانشگاه شهید بهشتی.
مدی، حسین و جعفری، الهام (1397). معماری زمین‏پناه مسیری به سمت معماری پایدار به‏ویژه در اقلیم گرم و خشک. معماری سبز، 2(10).
هادیان‏پور، محمد، مهدوی‏نژاد، محمدجواد، بمانیان، محمدرضا و حقشناس، محمد (1393). ظرفیت‏سنجی به‏کارگیری پوسته‏های دوجداره در طراحی معماری اقلیم گرم و خشک ایران به منظور کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی شهر یزد). نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 19(3)، 29-38.
Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M., & Vinzón, L. (2016). Development and validation of the measurement instruments of the determinant elements of integrated rural tourism. Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(4), 476-496.
Simpson, M. C. (2008). Community benefit tourism initiatives: a conceptual oxymoron. Tourism Management, 29, 1–18
https://fa.wikipedia.org/
https://www.hamshahrionline.ir/