بهره‌گیری از نظریه های زیباشناختی هنر موسیقی در تمدن اسلا‌می به‌منظور دستیابی به مؤلفه‌های طراحی مرکز همایش‌های موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

10.22133/isia.2022.321062.1000

چکیده

دربارۀ رابطۀ میان معماری و موسیقی بارها بحث شده است. رفسنجان شهری با قدمتی تاریخی است که متأسفانه از حیث فرهنگ‌سازی در عرصۀ موسیقی دچار کم‌کاری شده است. ‌‌این پژوهش سعی دارد، با بهره‌گیری از نظریه‌های زیباشناختی هنر موسیقی و معماری، طراحی مرکز همایش‌های موسیقی در شهر رفسنجان را طراحی کند. مسئلۀ اصلی پژوهش ‌‌این است که چگونه ‌می‌توان از نظریه‌های زیباشناختی هنر موسیقی در تمدن اسلا‌می‌ و معماری در حوزۀ طراحی بهره گرفت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ‌‌این موضوع می‌پردازد. در پایان، به ‌‌این نتیجه ‌می‌رسد که، با در نظر گرفتن عوامل معماری مانند ‌‌ایجاد ریتم مناسب در فرم،‌‌ ایجاد ‌هارمونی در فضاهای داخلی، شرایط اقلیمی، ریزفضاهای مناسب، ارتباط مناسب فضاها، ‌می‌توان از تحلیل نظریه‌های زیباشناختی هنر موسیقی و معماری در حوزۀ طراحی بهره گرفت. نتایج ‌‌این تحقیق در طراحی مرکز همایش‌های موسیقی در شهر رفسنجان با بهره‌گیری از نظریه‌های زیباشناختی هنر موسیقی در تمدن اسلا‌می‌ و معماری استفاده شده است. 

کلیدواژه‌ها


آنتونیادس، آنتونی سی. (1386). بوطیقای معماری (آفرینش در معماری). ترجمه : احمدرضا آی، تهران: سروش.
ایانیس،
بختیاریان، مریم و اکبری، مجید. (1394). نقش مشاهده در هنر معاصر امکان و ضرورت مشاهده در غیاب فرم در هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی از نظر لومان. نشریۀ هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا). 20(2). 73-82.
بلخاری، حسن. (1388). سرگذشت هنر در تمدن اسلامی. تهران: انتشارات سوره.
حجازی،مهرداد (1387). هندسه مقدس در طبیعت ومعماری ایرانی. مجله تاریخ علم. شماره 7. ص 17-44.
حسینی بهشتی، سید محمدرضا و جعفری‌راد، ناهید. (1399). موسیقی و ریتم و زیبایی‌شناسی از نظر آگوستین. پنجمین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی. اجتماعی و سبک زندگی.
خالقی، روح‌الله. (1394). نظری به موسیقی ‌‌ایران. تهران: نشر گنجینه کتاب نارون.
زناکیس.(1369). علم و موسیقی. مجله پیام.
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کرمان. (1399). بولتن فرهنگی شهرها.
ستاری ساربانقلی، حسن و شاهد، مه‌لقا. (1391). بررسی وجوه تشابه مفاهیم موسیقی ‌‌ایرانی و معماری باغ ‌‌ایرانی (نمونۀ موردی: باغ فین کاشان). مجلۀ معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 5(9). 97-110.
سراج، حسام‌الدین. (1379). موسیقی و معماری. مجله معماری و فرهنگ، شماره 4. ص 139-154. 
سراج، سید حسام‌الدین. (1390). از گذر گل تا دل. تهران: کتاب نیستان.
سوهانگیر، سارا و نوروز برازجانی، ویدا. (1391). مطالعۀ تطبیقی پیوند مفهو‌می ‌میان فضای موسیقی و معماری در دوران پیش از مدرن و پس از آن در جهان غرب. نشریۀ باغ نظر. 9(23). 33-46.
صارمی، علی‌اکبر، نامی، غلامحسین، متین، کوروش، ملک‌اصلانیان، امانوئل، ملاح، حسینعلی، طلایی، اسماعیل، فلامکی، منصور، مشیری، فرهاد، سینایی، خسرو، دهلوی، حسین، صمیمی، شیوا و حائری،محمدرضا. (1387). معماری و موسیقی. تهران: نشر فضا.
قبادیان، وحید. (1390). مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب. تهران: نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
کمال پورتراب .مصطفی و دیگران. (1390). مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
یاقوتی، سیمین و کاظمی، مهروش. (1393). بررسی تطبیقی هویت معماری ‌‌ایرانی و موسیقی ‌‌ایرانی (پیوند آهنگ و رنگ). همایش ملی معماری و شهرسازی و توسعۀ پایدار. مشهد.
 
 
 
Jormaka, k. (2009). Basics Design Method. Berlin: Bir khauser press.
Sterken, Sven. (2007). Music as an Art of Space: Interactions between Music and Architecture in the Work of Iannis Xenakis in Resonance: Essays on the Intersection of Music and Architecture. Vol 1 edited by Mikesch W. Muecke and Miriam S. Zach.
Williams, Kim. (1998). Architecture and Mathematics: Art, Music and Science. Bridges: Mathematical Connections in Art, Music and Science: 11-20.