اهداف و چشم انداز

اهداف نشریۀ «مطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایران» عبارت است از:

  1. رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوزۀ معماری و شهرسازی
  2. ارتقای سطح پژوهش در زمینه‌های مرتبط با معماری و شهرسازی
  3. نهادینه کردن مطالعات معماری و شهرسازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مرتبط
  4. انتشار نتایج پژوهش‌های جدید بنیادی و کاربردی در حوزه‌های گوناگون شهرسازی و معماری
  5. انتشار به‌موقع یافته‌های نوین پژوهشی در حوزۀ معماری و شهرسازی
  6. دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید نهادهای علمی داخلی (رتبۀ علمی)، (ISC) و بین‌المللی (ISI) 
  7. کمک به توسعۀ دانش نظری و پژوهشی در حوزه ‌های شهرسازی و معماری ایران
  8.  تبیین ارتباط میان‌رشته‌ای بین معماری و حوزه‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر