راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

در راستای احراز شرایط لازم در مورد مجلات علمی ـ پژوهشی، در این مجله فقط مقالههایی پذیرفته میشوند که افزون بر داشتن محتوای علمی، به تشخیص داوران متخصص، با رعایت ضابطههای شکلی زیر نیز نوشته شده باشند:

الف) شرایط نویسنده

1. نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی کامل باشد.

2. میزان تحصیلات، رتبۀ علمی و محل خدمت نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی مشخص باشد.

3. نشانی، کدپستی و شمارۀ تلفن نویسندۀ مسئول نوشته شود.

4. یکی از نویسندگان مقاله باید دانشآموختۀ دکتری یا عضو هیئت علمی دانشگاهها یا مراکز پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی باشد و ترجیحاً از سابقۀ پژوهشی در موضوع مقالۀ ارسالی برخوردار باشد.

ب) شرایط مقاله

1. مقاله بیشتر از 8000 واژه نباشد.

2. مقاله از لحاظ ساختاری باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده، مقدمه، متن اصلی، نتیجه، پیشنهادها و کتابنامه (فهرست منابع) باشد.

3. چکیدۀ فارسی و انگلیسی (حداقل 150 و حداکثر 250 واژه) باید شامل موضوع، طرح مسئله، نتیجۀ اصلی تحقیق و واژگان کلیدی باشد.

4. واژگان کلیدی حداقل 3 و حداکثر 5 واژه باشد.

5. مقدمه باید شامل طرح مسئله، سؤالات، پیشینه، هدف و اشاره به ساختار اصلی مقاله باشد.

6. معادل انگلیسی واژگان تخصصی و نام‌های اشخاص پانویس شود.

7. نگارش مقاله تابع رسم‌الخط و دستور زبان فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

8. متن مقالات با قلم «بی لوتوس 13» و عنوان مقاله با «بی لوتوس 14» تایپ شود. قلم تیترهای داخلی به صورت بولد باشد.

9. پانویس‌های فارسی با قلم «بی لوتوس 9»، پانویس‌های انگلیسی با قلم «تایمز نیو رومن 8» و چکیدۀ انگلیسی با قلم «تایمز نیو رومن 11» تایپ شود.

10. عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی کوتاه و گویا باشد.

11. مقاله پیش‌تر جایی چاپ نشده و برای چاپ به جایی فرستاده نشده باشد.

12. برای بارگذاری مقاله، ارسال دو فایل (فایل اصلی با نام نویسندگان و فایل بدون نام نویسندگان) ضروری است.

13. مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و فهرست منابع برعهدۀ نویسنده است.

ج) شرایط استناد

1. منابع در درون متن به صورت 1) نام خانوادگی نویسنده 2) سال انتشار 3) شماره صفحه و هر سه داخل پرانتز معرفی شوند، مانند : (عنایت، 1349، ص 25) و (98Crawford, 2012, p. ) در صورتی که یک منبع دارای چند نویسنده باشد، به طرز زیر عمل شود:

(عنایت و همکاران، 1349، ص 25)، (Crawford et al., 2012, p. 98)

2. منابع فارسی و انگلیسی مورداستفاده در پایان مقاله، براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان به شرح زیر نوشته شود:

ـ درخصوص کتاب‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). نام کتاب، شمارۀ جلد.  نام مترجم. محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

ـ درخصوص مقاله‌های مندرج در نشریات یا مجلات ادواری: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، سال یا دورۀ انتشار (شمارۀ مجله)، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

ـ اگر از سایت خاصی استفاده شده است، در قسمت منابع باید آدرس کامل سایت به همراه تاریخ آخرین بازدید ذکر شود:

www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger.review/100819hmg.pdf (last visited: 2019-2-3).

ـ عناوین کتاب‌ها و مجلات و دورۀ انتشار مجلات در قسمت منابع باید به صورت ایرانیک (ایتالیک) باشند.

برای اطلاع از جزئیات شیوۀ نگارش مقاله اینجا کلیک کنید

د) شیوۀ ارسال مقاله

نویسندگان محترم باید مقالات خود را در سامانۀ نشریه به نشانی isia.usc.ac.ir ثبت کنند. همراه با مقاله، لازم است فرم‌های تعارض منافع و تعهدنامۀ نویسنده مسئول مبنی بر اصیل‌بودن مقاله، عدم انتشار تمام یا بخشی از آن در نشریه‏‌های دیگر و عدم ارائۀ هم‌زمان به چند نشریه ارسال شود.