فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

1. پس از ارسال مقاله از سوی نویسنده به سامانه، در مرحلۀ اول، مقاله از نظر رعایت راهنمای نویسندگان نشریه توسط کارشناسان بررسی خواهد شد و بررسی اولیه مقاله ( اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرایند داوری ) در بازه زمانی کمتر از 10 روز انجام خواهد شد.  (ضروری است که مقاله به صورت دقیق بر مبنای دستورالعمل نویسندگان نشریه تنظیم شود).

2. در صورت پذیرفته‌شدن مقاله در مرحلۀ اول، سردبیر و دبیر تخصصی و هیئت تحریریه آن را از نظر علمی، کیفیت محتوا و مرتبط‌بودن موضوع با عنوان نشریه بررسی و ارزیابی می‌کند.

3. پس از پذیرش در مرحلۀ دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرایند داوری مقالات بدین شرح است:

الف) در صورتی که هر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد می‌شود.

ب) اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

ج) اگر نظر یک داور بازنگری و نظر داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال می‌شود و با توجه به نظر داور سوم، بر اساس مورد الف و ب، تصمیم‌گیری خواهد شد.

4. در مقالات پذیرفته‌شده که اصلاحات جزئی یا کلی لازم دارند، نویسنده باید در اسرع وقت موارد مدنظر داوران را به‌صورت هایلایت در متن مقاله اصلاح کند. ضروری است نویسندگان محترم نامه‎ای خطاب به داوران تهیه کنند و به تمامی ایرادات پاسخ دهند.

5. مقالات اصلاح‌شده به داور تطبیقی ارسال خواهد شد.

6. هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود. در صورتی که داور مقاله را در مهلت مقرر داوری نکرده باشد، مقاله از داور پس گرفته و به داور جدید ارسال خواهد شد.

7. در صورت پذیرش داور تطبیقی، مقاله پذیرفته و به ویراستار ارسال می‌شود .

8. ضروری است نویسندگان محترم ایرادات ساختاری و ویراستاری مقاله را ظرف مدت مقرر برطرف کنند.

9. پس از برطرف‌شدن ایرادات شکلی و تکمیل ویراستاری، مقاله به‌صورت الکترونیکی منتشر می‌شود و به هر مقاله شناسۀ اختصاصی  (doi) تعلق می‌گیرد .

10. نویسندگان می‌توانند پس از تکمیل مراحل فوق گواهی پذیرش مقاله را از سامانۀ نشریه دریافت کنند.