اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا نامداری

معماری استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

namdariusc.ac.ir

سردبیر

حسین کلانتری خلیل‌آباد

برنامه‌ریزی شهری استاد جهاد دانشگاهی

kalantariacecr.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

علی مشهدی

معماری استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

ali.mashhadiusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا اکرمی

معماری دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

akramiut.ac.ir

مهدی باصولی

مدیریت گردشگری دانشیار، دانشگاه علم و فرهنک

basouliacecr.ac.ir

جهانشاه پاکزاد

معمری - طراحی شهری استاد دانشگاه شهید بهشتی

jahanshahpakzad.ugmail.com

حسین پرستش

عمران دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

parasteshusc.ac.ir

ایرج قاسمی

گرایش شهرسازی ( برنامه ریزی شهری و منطقه ای) دانشیار جهاد دانشگاهی

i_ghasemiyahoo.com

مینو قره بگلو

مهندسی معماری استاد تمام وقت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛

m.gharehbagloutabriziau.ac.ir

اسماعیل ضرغامی

معماری استاد دانشگاه شهید رجایی

zarghamisru.ac.ir

یوسف گرجی مهلبانی

معماری استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

gorjiarc.ikiu.ac.ir

زهرا نادعلی‌پور

مدیریت گردشگری دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

z.nadalipourusc.ac.ir
0000-0002-4984-0313

علی نیکخو

مهندسی عمران دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

nikkhoousc.ac.ir

پریسا هاشم پور

معماری و شهرسازی استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز

p.hashempourtabriziau.ac.ir

علی یاران

معماری استاد - وزارت علوم و تحقیقات

yaran400yahoo.com

مدیر داخلی

زهره زارع

دانشگاه علم و فرهنگ

usc.journals.zaregmail.com